Ministerstwo Zdrowia utworzyło stronę 75plus.mz.gov.pl, na której wyjaśnione są zasady przypisywania i wydawania bezpłatnych leków. 

Jak otrzymać bezpłatne leki?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:
  • wiek – ukończony 75 rok życia, weryfikowany poprzez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia);
  • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”;
  • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.

Leki będą przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wypiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Przepisywany lek będzie musiał znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D  obwieszczenia refundacyjnego).

Dla kogo bezpłatne leki?

Projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wypisywania recepty na leki ukończyli 75 rok życia. Wiek pacjentów będzie weryfikowany poprzez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia). Pacjentom, którzy ukończyli 75 lat, będą przysługiwały bezpłatne leki (oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne).

Jakie leki będą bezpłatne?

Początkowo w wykazie znajdą się głównie leki, które mają zastosowanie w chorobach osób starszych. Będą to leki głównie o odpłatnościach: 30% i 50% (mające zastosowanie m.in. w schorzeniach urologicznych, reumatologicznych i kardiologicznych).

Lista bezpłatnych leków dla seniorów ma być w przyszłości poszerzana. W efekcie osoby w wieku 75+ będą uprawnione do otrzymania większej liczby bezpłatnych leków. Wykaz będzie aktualizowany w ramach obwieszczenia refundacyjnego co 2 miesiące.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów będzie dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Będzie on elementem obwieszczenia refundacyjnego.

Kto może wypisać receptę?

  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
  • Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej
  • Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu (może wystawić receptę dla siebie i dla rodziny)

Wydatki pacjentów 75+ na leki refundowane

  • 860 mln zł w 2015 r.
  • 735 mln zł w 2016 r. (860 mln zł – 125 mln zł)
  • 296 mln zł w 2017 r. (860 mln zł – 564 mln zł)

W 2015 r. pacjenci po 75 roku życia wydali ok. 860 mln zł na leki refundowane. Po wejściu w życie ustawy rachunki seniorów po 75. roku życia za leki refundowane zmniejszą się o ponad 40% w 2016 r., a w kolejnych latach – o ponad 60%.

Finansowanie projektu

Środki na finansowanie projektu będą pochodziły z budżetu państwa. Dotacja będzie przekazywana przez Ministra Zdrowia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister Zdrowia będzie pokrywał koszty poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w części gwarantującej bezpłatny dostęp dla pacjenta.

W pierwszym pełnym roku obowiązywania regulacji (2017 r.) na finansowanie zostanie przeznaczone 564 mln zł.

Kwota ta w kolejnych latach będzie wzrastać.

źródło: Ministerstwo Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ