Ze względu na fakt, że w jesieni życia środki finansowe często bywają ograniczone, warto wiedzieć o możliwościach uzyskania pomocy lub obniżenia części wydatków dzięki ulgom i przywilejom. „Poradnik seniora” przygotowany przez Stowarzyszenie Ovum podpowiada, kiedy można ubiegać się o zasiłek stały, okresowy oraz celowy.

Po pomoc finansową możesz się zgłosić do pomocy społecznej gdy:

  • jesteś osobą samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolną do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli Twój dochód nie przekracza 542 zł miesięcznie (tzw. kryterium dochodowe),
  • jesteś osobą pozostającą w rodzinie, całkowicie niezdolną do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód nie przekracza 456 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały

Przysługuje osobom niezdolnym do pracy w związku z wiekiem (tym, które nabyły już prawa do świadczeń emerytalnych) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności Jeśli nie pobierasz emerytury lub renty z ZUS, możesz w ośrodku pomocy społecznej ubiegać się o ten zasiłek. Jego wysokość zależy od tego, czy mieszkasz samotnie, czy z rodziną i wynosi od 30 zł do 529 zł. Wraz z zasiłkiem stałym uzyskujesz ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Zasiłek okresowy

Przyznawany jest na pewien czas. Przysługuje w przypadku choroby, niepełnosprawności, bezrobocia albo w okresie oczekiwania na uzyskanie emerytury czy renty. Zasiłek podobnie jak w przypadku zasiłku stałego jest zależny od tego, czy jesteś osobą samotną czy mieszkasz z rodziną i wynosi od 20 zł do maksymalnie 418 zł miesięcznie

Zasiłek celowy

Są to pieniądze, które możesz wykorzystać na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przed miotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu czy kosztów leczenia.

Jego wysokość jest uznaniowa i zależy od możliwości finansowych gminy oraz sytuacji materialnej rodziny lub osoby starającej się o pomoc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – gdy np. pilnie trzeba kupić leki – ośrodek może przyznać tzw. specjalny zasiłek celowy, i to nawet wtedy, gdy wspomniane wyżej kryterium dochodowe jest przekroczone.

Zasiłki celowe mogą też być przeznaczone na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (np. ciężki wypadek), czy związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną (np. powódź). Starając się o zasiłki (stały, okresowy, celowy), musimy złożyć w gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej – pisemnie lub telefonicznie – prośbę o pomoc.

O przyznaniu pomocy finansowej decyduje pracownik pomocy społecznej. Przeprowadzi on tzw. wywiad środowiskowy i sprawdzi czy kwalifikujesz się do pomocy (czy nie przekraczasz wyżej wspomnianego kryterium dochodowego itp.). Wyjaśni też jakie formalności należy spełnić.

Red. (źródło: „Poradnik Seniora” wydany przez Stowarzyszenie Ovum)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ