Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zmiany, w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które zagwarantują wszystkim pacjentom prawo do leczenia bólu. O takie podstawy prawne gwarantujące chorym cierpiącym ból dostęp do jego leczenia zabiegały od lat: Koalicja na rzecz Walki z Bólem, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Fundacja Eksperci dla Zdrowia we współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu.

W trakcie obchodów Europejskiego Tygodnia Walki z Bólem (na konferencji prasowej 20 października 2016 r.) wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz poinformował, że resort pracuje nad nowelizacją ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z proponowanymi przez Ministerstwo Zdrowia zmianami w art. 20 ustawy dodaje się:

– pkt 1 w brzmieniu: „Pacjent ma prawo do leczenia ból”

– pkt 2 w brzmieniu „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest zobowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia”.

Zapisy te gwarantują realizację prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych łagodzących ból, niezależnie od rodzaju choroby i stadium choroby, wieku i miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego.

Koalicja na rzecz Walki z Bólem, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Fundacja Eksperci dla Zdrowia oraz specjaliści z Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oceniają te zmiany, jako kluczowy krok na drodze do poprawy leczenia bólu w Polsce.

Obecny zapis ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta gwarantuje prawo do łagodzenia bólu tylko chorym w stanie terminalnym (Art. 20 ust. 2 zdanie drugie: „Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień”).

Tymczasem lekarze i pacjenci są zgodni, że leczenie bólu powinno być integralną częścią terapii osób z różnymi schorzeniami, którym towarzyszą dolegliwości bólowe i cierpienie. Dotyczy to nie tylko pacjentów z nowotworami! Z danych epidemiologicznych wynika, że do najczęstszych zespołów bólu przewlekłego zalicza się: chorobę zwyrodnieniową stawów (34 proc.), bóle krzyża (18 proc.), bóle głowy (15 proc.), urazy (12 proc.) oraz ból neuropatyczny 5–8 proc. Pacjenci z bólem przewlekłym nienowotworowym powinni mieć dostęp do leczenia bólu na zasadach przyjętych obecnie dla pacjentów onkologicznych. A leczenie bólu powinno być realizowane we wszystkich ośrodkach medycznych w całym kraju.

W czerwcu 2016 r. na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjenta – zorganizowanym z inicjatywy przewodniczącego zespołu – posła Krzysztofa Ostrowskiego – przedstawiony został raport, który zawiera najpilniejsze potrzeby w zakresie leczenia bólu w Polsce oraz rekomendacje na temat systemowych rozwiązań, które mają poprawić skuteczność opieki przeciwbólowej w naszym kraju. Zostały one określone wspólnie przez Koalicję na rzecz Walki z Bólem, Fundację Wygrajmy Zdrowie, Fundację Eksperci dla Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

Jedną z najważniejszych propozycji jest też wprowadzenie do praktyki lekarskiej, zwłaszcza lekarzy POZ, „Karty podstawowej oceny nasilenia bólu”. Ma ona pomóc dobierać skuteczne leczenie przeciwbólowe. Jest to o tyle istotne, że obecnie pacjenci z bólem przewlekłym nienowotworowym leczeni są głównie lekarze rodzinni, których wiedza na ten temat jest często niewystarczająca. Dlatego nadużywają oni nieopioidowe leki przeciwbólowe (takie jak paracetamol, niesteroidowe leki przeciwzapalne – NLPZ), które nie są skuteczne w terapii w bólu o umiarkowanym i silnym stopniu. Zbyt duże dawki tych leków mogą jednak powodować groźne dla zdrowia i życia powikłania.

Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz zapewnił również (podczas konferencji 20 października), że resort jest bardzo otwarty na „rozszerzanie gamy refundowanych leków przeciwbólowych i zwiększenie ich dostępności nie tylko dla pacjentów cierpiących na ból nowotworowy”. Rodzi to nadzieję, że dostęp pacjentów z przewlekłymi chorobami nienowotworowymi do skutecznych analgetyków opioidowych może się w przyszłości znacznie poprawić.

Fundacja Wygrajmy Zdrowie im. Prof. Grzegorza Madeja

Fundacja Eksperci dla Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ