Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podsumował pierwszy rok pracy oraz przedstawił plany na kolejne miesiące. Podkreślił, że Ministerstwo pracuje nad tym, aby naprawić zaniedbania w polskiej służbie zdrowia. „Ten proces trwa i wymaga wielkiego zaangażowania całego środowiska, któremu leży na sercu dobro polskich pacjentów”.

Oto podsumowanie Ministerstwa Zdrowia:

Co już zrobiliśmy

Finansujemy leki dla seniorów

Od września tego roku działa program Leki 75+. Dzięki niemu  seniorzy po 75. roku życia mają dostęp do bezpłatnych leków, które znajdują się na liście refundacyjnej.  Obecnie zawiera ona 1149 preparatów (68 substancji czynnych). Są to leki stosowane w większości chorób wieku podeszłego (np. chorób serca i układu krążenia, choroby Parkinsona, osteoporozy). Przez półtora miesiąca z programu skorzystało 1,1 mln osób. Wydano im ponad 4 mln opakowań bezpłatnych leków i wystawiono ponad 1,7 mln recept na bezpłatne leki.

Docelowo wydatki na leki refundowane w grupie 75+ zmniejszą się w 2017 roku o ponad 60% (w 2015 roku wyniosły około 860 mln zł). Planujemy poszerzyć listę, tak aby jak najpełniej odpowiadała potrzebom osób starszych.

W 2017 r. na finansowanie projektu przeznaczymy 564 mln zł.  Ta kwota w kolejnych latach będzie wzrastać.

Przywracamy służbę zdrowia pacjentom

Reformę systemową służby zdrowia zapoczątkowała ustawa o dekomercjalizacji szpitali (nowelizacja ustawy o działalności leczniczej). Ustawa weszła w życie w lipcu tego roku. Przywróciła najważniejszą zasadę w służbie zdrowia – gwarancję i odpowiedzialność państwa za bezpieczeństwo i zdrowie obywatela.

Nowelizacja gwarantuje zachowanie publicznego charakteru szpitali w Polsce. Odchodzimy od działania dla zysku kosztem pacjentów. Dziś samorząd, uczelnia medyczna czy inny podmiot publiczny nie może zbyć udziałów w szpitalu, jeżeli powodowałoby to utratę pakietu kontrolnego. Przekształcone już szpitalne spółki swoje ewentualne zyski będą musiały przeznaczać na działalność leczniczą – dla pacjentów. Ustawa obejmuje także szereg innych regulacji – znosi obowiązkowe, kosztowne ubezpieczenia dla szpitali; umożliwia finansowanie przez samorządy dodatkowych świadczeń, umożliwia tworzenie nowych SPZOZ-ów.

Rozszerzamy dostępność leków

Leki mają być tańsze nie tylko dla seniorów. Dlatego na listy leków refundowanych wprowadziliśmy 23 nowe substancje czynne, przydatne szczególnie w leczeniu chorób nowotworowych, psychicznych, endokrynologicznych, gastrologicznych, w stwardnieniu rozsianym i chorobie Parkinsona. Rozpoczęliśmy także refundację kannabinoidów dla dzieci i dorosłych w padaczce lekoopornej.

Zapewniamy powszechny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej

Zapewniliśmy dostęp do podstawowych świadczeń każdemu pacjentowi – również tym formalnie nieuprawnionym. W ten sposób znieśliśmy barierę w dostępie do podstawowej pomocy. Dzięki temu Polacy będą diagnozowani szybciej, a ich leczenie będzie skuteczniejsze i tańsze.

Już od 1 stycznia pacjenci będą mogli bez obaw o negatywną weryfikację w eWUŚ udać się do swojego lekarza rodzinnego.

Kształcimy nowe pokolenia lekarzy

Spadająca liczba pracowników służby zdrowia to od lat ogromny problem. Aby temu zaradzić zwiększyliśmy limit miejsc na kierunku lekarskim o 912 miejsc (ponad 600 na studiach stacjonarnych w języku polskim). To blisko o 1/5 więcej studentów kierunku lekarskiego niż do tej pory. Wysoko wykwalifikowani lekarze – którzy pracują w kraju, a nie za granicą – zapewnią (w dłuższej perspektywie) łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej. Przygotujemy także strategię dla innych zawodów medycznych.

Kierujemy strumień inwestycji tam, gdzie rzeczywiście jest  potrzebny

Dzięki wprowadzeniu Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) zapewniliśmy przejrzysty i racjonalny proces oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia.

Blisko 12 miliardów złotych z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 chcemy spożytkować we właściwy sposób. Przejrzysty proces oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia, o który mogą wystąpić podmioty lecznicze, będzie podstawą dla podpisywania kontraktów z NFZ i wniosków o dofinansowanie infrastruktury. „To nie wielkie projekty decydują o skuteczności służby zdrowia, ale setki jednostek w każdym regionie kraju zapewniające każdego dnia najwyższej jakości usługi lecznicze. Mapy potrzeb i IOWISZ racjonalizują proces inwestycyjny w służbie zdrowia i uniezależniają go od czynników politycznych” – podkreślił minister.

Przywracamy dobre praktyki w zakresie konsultacji społecznych

Działamy na rzecz obywateli i dla dobra pacjentów. Chcemy, aby uczestniczyli w kształtowaniu polityki zdrowotnej w Polsce. Dlatego w swoich działaniach prowadzimy szerokie konsultacje społeczne wśród ekspertów i zwykłych obywateli. Minister podkreślił, że ich głos jest bardzo ważny. „Konsultujemy nie tylko bieżące problemy i już przygotowane projekty. Przede wszystkim stale prowadzimy rozmowy o kształcie przyszłych reform i programów, tak aby od samego początku ich powstawania uczestniczyli w naszych pracach Ci, których te ustawy i programy będą dotyczyły”.

Nowa ustawa antytytoniowa

Nowelizacja reguluje kwestie e-papierosów i realizuje europejską dyrektywę tytoniową.

Palenie jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego i co roku kilkadziesiąt tysięcy osób traci życie w wyniku chorób spowodowanych paleniem papierosów.

Aby przeciwdziałać popularyzacji papierosów elektronicznych ograniczyliśmy ich sprzedaż młodzieży poniżej 18. roku życia i zobowiązaliśmy sprzedawców do umieszczania ostrzeżeń tekstowych. Ograniczyliśmy także miejsca, w których dopuszczalne jest ich palenie.

Dążymy do zmniejszenia dostępności tych wyrobów dla dzieci i młodzieży i staramy się lepiej kontrolować obrót – zarówno zwykłych papierosów, jak i e-papierosów.

Porządkujemy wyceny w koszyku świadczeń gwarantowanych

Skoncentrowaliśmy się na kardiologii i pediatrii. Nowe taryfy w kardiologii powstały na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców. Część środków  przenieśliśmy z przeszacowanej kardiologii inwazyjnej do zaniedbanej kardiologii zachowawczej i pediatrii. Dzięki temu wyrównają się duże dysproporcje w tych obszarach.

Przygotowaliśmy także  program kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale serca, tak aby po pobycie w szpitalu nie musieli martwić się o dostęp do lekarzy i rehabilitacji.

„Służba zdrowia, aby mogła w pełni realizować misję społeczną, musi być przejrzysta i zrozumiała dla zwykłych ludzi. Nie może też powalać na bogacenie się jednych i ubożenie drugich, ani podział na pacjentów którzy się opłacają i którzy są odsyłani od Annasza do Kajfasza, bo ich leczenie przynosi straty” – podsumował minister zdrowia.

Opublikowaliśmy mapy potrzeb zdrowotnych

Mapy wskazują, gdzie powinien być skierowany strumień inwestycji i jak powinna wyglądać struktura szpitalnictwa w Polsce. Jest to drogowskaz, na podstawie którego IOWISZ może precyzyjnie oceniać inwestycje.

Mapy tworzą także ramy regionalnej polityki zdrowotnej. Wskażą priorytety w kontraktowaniu świadczeń przez NFZ. Dzięki temu świadczenia zdrowotne będą zabezpieczone zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. „Podstawą dla dalszego działania jest precyzyjna wiedza – kto i w jakim zakresie potrzebuje pomocy medycznej – dopiero posiadając taką wiedzę, można projektować dalsze zmiany” – zaznaczył minister.

Stworzyliśmy nowy system dla służby krwi

Po wielu latach opóźnień zakończyliśmy z sukcesem prace nad ustawą i dostosowaliśmy polskie prawo do norm unijnych. Dzięki temu zapewniliśmy bezpieczeństwo zarówno biorcom, jak i dawcom krwi.

Ustandaryzowaliśmy procesy krwiodawstwa i krwiolecznictwa. System jakości, który zostanie wdrożony we wszystkich centrach krwiodawstwa, zapewni najwyższy poziom działania od momentu pobrania krwi przez badania, przechowywanie, transport, wydawanie i przetoczenie biorcy krwi.

Rozpoczęliśmy także prace nad system e-Krew.

Przywróciliśmy staż podyplomowy

Odpowiedzieliśmy na apele środowiska lekarskiego i absolwentów studiów medycznych. Pełne prawo wykonywania zawodu na czas stażu to naturalny etap rozwoju. Młody adept wdraża się pod opieką doświadczonego patrona.

Kształcenie kolejnego pokolenia lekarzy to jeden z naszych priorytetów. Musimy dbać o jakość tego kształcenia, dlatego przywróciliśmy staż dyplomowy.

Wydaliśmy rozporządzenie kryterialne

Zależy nam na tym, aby w konkursach była ważna zarówno jakość usług, jak i cena. Rozporządzenie wspiera tych świadczeniodawców, którzy zapewniają kompleksowe udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Nasza wizja skoordynowanej opieki zdrowotnej zakłada, że jeden podmiot będzie prowadził leczenie w jak największym zakresie. Taki model opieki lepiej zabezpieczy potrzeby pacjentów.

Dlatego rozporządzenie kryterialne premiuje jak najszersze pakiety świadczeń –  niezależnie od rozmiarów placówki i tego czy jest to jednostka prywatna czy publiczna.

Opracowaliśmy Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia prowadzi do wydłużenia życia Polaków, poprawy zdrowia i jakości ich życia oraz ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu. Wyznacza 6 celów operacyjnych na rzecz dłuższego i zdrowszego życia. To wstęp do budowy instytucji odpowiedzialnej za zdrowie publiczne – Urzędu Zdrowia Publicznego, który rozpocznie działanie 1 stycznia 2018 r.

Przyjęliśmy program zdrowia prokreacyjnego

Program zwiększa dostęp do świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności, poprzez utworzenie co najmniej 16 ośrodków wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt niezbędny do diagnozowania niepłodności. Zakłada także wsparcie dla kobiet i mężczyzn, którzy borykają się z zaburzeniami płodności.

Wdrażamy program leczenia stopy cukrzycowej

Program ma na celu wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie specjalistycznego leczenia ZSC. Jest to pierwszy kompleksowy, skoordynowany plan działań na rzecz tej grupy chorych. Wczesne rozpoczęcie specjalistycznego leczenia zapobiega aż 90% przypadków amputacji kończyn i zmniejsza liczbę hospitalizacji (do tej pory nasz kraj charakteryzował się  wstydliwą, bardzo wysoką statystyką amputacji kończyn). Doposażenie gabinetów, zaawansowane szkolenia i kampania skierowana do pacjentów doprowadzą do skutecznego ograniczenia tego problemu.

Zmieniliśmy tzw. rozporządzenie sklepikowe

Chcemy, aby dzieci i młodzież w szkołach mogły jeść zdrowo i smacznie. Chcemy podnosić ich  świadomość zdrowego żywienia, a nie zabraniać im czegokolwiek. Dlatego katalog produktów dostępnych w szkolnych sklepikach poszerzyliśmy o tak podstawowe produkty, jak kanapki czy bułki. Jest jeden warunek – muszą spełniać kryteria jakości i zdrowego stylu życia.

Wprowadzamy powszechne szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom

To nasz duży sukces. Od początku 2017 r. nowo narodzone dzieci będą obowiązkowo szczepione przeciwko pneumokokom.

Eksperci wskazują, że wprowadzenie tych szczepień zmniejszy liczbę zachorowań i zwiększy odporność. Przyczyni się także do zmniejszenia zjawiska antybiotykoodporności.

Projekt „Za życiem”

Odegraliśmy kluczową rolę w przygotowaniu tego rządowego projektu. Umożliwi on wsparcie rodzin, w których pojawiają się tzw. trudne ciąże. Trzon tego programu to świadczenia medyczne i pomoc psychologiczna.

Nad czym pracujemy

Zmiany w pakiecie onkologicznym

Aby zmniejszyć biurokrację, która utrudnia realizację założeń pakietu, upraszczamy procedury. Chcemy, aby karta diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) faktycznie spełniała swoje zadanie.

Częściowo znosimy złożony system sprawozdawczości. Jednocześnie wprowadzamy obowiązkowe krótkie terminy dla osób, które można diagnozować tylko w procesie leczenia. Co najważniejsze – rozszerzamy listę nowotworów objętych pakietem.

„Pakiet onkologiczny musi działać w maksymalnie szerokim zakresie, tak aby każdy potrzebujący go pacjent miał dostęp do łatwego i efektywnego systemu opieki” – zaakcentował minister.

Realizujemy nasze plany

Wśród ważnych projektów, nad którymi pracujemy, minister wymienił dużą ustawę refundacyjną i wynagrodzenia w służbie zdrowia.  Zapowiedział, że w drugim roku skupi się na reformie systemowej. Zmiany te wprowadzą ustawy o sieci szpitali, podstawowej opiece zdrowotnej oraz ratownictwie medycznym. Po raz kolejny zapowiedział także, że w 2018 r. nie będzie już Narodowego Funduszu Zdrowia.

źródło: Ministerstwo Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ