Polacy nadal są w większości zadowoleni ze swojej kondycji zdrowotnej. Obecnie ponad połowa badanych (55 proc., spadek o 2 punkty procentowe od 2012 r.) określa stan swojego zdrowia jako co najmniej dobry, w tym co ósmy (13 proc., spadek o 3 punkty) jest nim bardzo usatysfakcjonowany – wynika z raportu CBOS pt. Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków.

Niezadowolenie wyraża 9 proc. ankietowanych (spadek o 4 punkty), a ponad jedna trzecia (36 proc., wzrost o 6 punktów) ocenia swoje zdrowie jako takie sobie – ani dobre, ani złe.

Kto jest niezadowolony?

Ocena stanu zdrowia zróżnicowana jest – co oczywiste – przede wszystkim w zależności od wieku badanych. W grupie osób mających 65 lat i więcej tylko jedna czwarta wyraża zadowolenie ze swojej kondycji zdrowotnej, blisko jedna piąta ocenia ją negatywnie (18 proc.), a ponad połowa (57 proc.) – jako przeciętną.

Najmłodsi ankietowani (w wieku od 18 do 34 lat) dość powszechnie deklarują zadowolenie w tym względzie (80 proc. – 85 proc.) i w zasadzie nie zdarza im się określać stanu swojego zdrowia jako zły lub bardzo zły.

O swojej kondycji zdrowotnej stosunkowo najgorzej wypowiadają się renciści (33 proc. deklaracji niezadowolenia) oraz emeryci (16 proc.), a także osoby źle oceniające własne warunki materialne (20 proc.) oraz najsłabiej wykształcone (19 proc.).

Jak dbać o zdrowie?

Zdaniem ankietowanych, zachowaniem, które w największym stopniu przyczynia się do poprawy zdrowia, jest właściwe odżywianie się, a więc np. częste spożywanie warzyw i owoców czy ograniczanie tłuszczów zwierzęcych (48 proc. wskazań).

Niespełna co trzeci respondent do działań prozdrowotnych zalicza przede wszystkim regularne wizyty u lekarza oraz unikanie sytuacji stresowych (po 30 proc. wskazań), natomiast mniej więcej co czwarty za takie zachowania uznaje w pierwszej kolejności niepalenie papierosów (23 proc.), regularne uprawianie gimnastyki (24 proc.) oraz inne formy aktywności fizycznej, w tym spacery, wycieczki rowerowe itp. (27 proc.).

Co dziewiąty ankietowany (11 proc.) jest przekonany, że na poprawę zdrowia może wpływać abstynencja alkoholowa. Zaledwie dwóch na stu badanych (2 proc.) za niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia uznaje regularne zażywanie preparatów lub tabletek witaminowych.

Stała kontrola medyczna

W dłuższej perspektywie trudno zaobserwować jednoznaczny trend wskazujący na systematyczny wzrost lub spadek znaczenia określonych zachowań prozdrowotnych. Od dziewięciu lat ich hierarchia jest podobna, natomiast porównując aktualne wskazania z notowanymi w 1993 r. można stwierdzić spadek liczby przekonanych, że do poprawy zdrowia ludzi przyczynia się zdrowe odżywianie (z 56 proc. do 48 proc.). Wzrosło zaś znaczenie przypisywane w tym kontekście regularnym wizytom u lekarza (z 24 proc. do 30 proc.) oraz systematycznemu uprawianiu gimnastyki, biegów itp. (z 15 proc. do 24 proc.).

Warto zauważyć, że – tak jak w przypadku wcześniejszych pomiarów – opinie respondentów na temat skuteczności działań prozdrowotnych w znacznym stopniu zależą od ich własnej kondycji zdrowotnej. Osoby oceniające stan swojego zdrowia jako dobry lub bardzo dobry zdecydowanie częściej niż te, które wyrażają niezadowolenie ze swojej kondycji zdrowotnej, stoją na stanowisku, że do poprawy zdrowia w największym stopniu przyczyniają się: odpowiednie odżywianie (różnica 15 punktów procentowych), regularne uprawianie sportu (różnica 14 punktów) oraz spędzanie wolnego czasu na aktywnym wypoczynku (różnica 11 punktów).

Natomiast badani niezadowoleni ze swojego zdrowia zdecydowanie częściej niż osoby niemające w tym względzie powodów do narzekań spośród aktywności prozdrowotnych wymieniają regularne kontrole medyczne (różnica 28 punktów procentowych) oraz unikanie sytuacji stresowych (różnica 7 punktów). Aktywność fizyczna jako działanie prozdrowotne schodzi w tej grupie respondentów zdecydowanie na dalszy plan.

Źródło: CBOS

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ