Seniorzy mogą liczyć w niektórych przypadkach na pomoc finansową od państwa. Zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny lub rentę z ZUS może otrzymać niezamożna, starsza i schorowana osoba.

Świadczenia z pomocy społecznej. Najbiedniejsze osoby, których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, mogą otrzymać zasiłek z pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej jest to dochód nie przekraczający kwoty 634 zł.

trzy rodzaje zasiłków z pomocy społecznej – zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy, a jego wysokość wynosi 604 zł miesięcznie. Okresowy jest przyznawany osobom, które przejściowo znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji – chodzi zwłaszcza o przypadki długotrwałej choroby czy niepełnosprawności. Jego wysokość to różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, ale świadczenie nie może być wyższe niż 418 zł miesięcznie. Zasiłek celowy jest przyznawany na sfinansowanie określonych wydatków, na przykład na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów czy kosztów leczenia.

Ponadto gmina może przyznać ubogiej osobie pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie w postaci nieoprocentowanej pożyczki, która może być potem umorzona w części lub w całości. Możliwa jest też pomoc rzeczowa, poprzez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym.

Biedna osoba ma również prawo do bezpłatnego posiłku, jeśli jej dochód nie przekracza 150 procent kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli 951 zł.

Czytaj więcej: praca.gazetaprawna.pl

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ