Lokalne władze i organizacje pozarządowe województwa świętokrzyskiego mają szansę na realizację projektów ze wsparciem funduszy UE na usługi zdrowotne i społeczne, w tym teleopiekę nad seniorami i niepełnosprawnymi.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, do dyspozycji jest ok. 40 mln zł funduszy Unii Europejskiej. Wnioski w trzech konkursach można składać od końca czerwca do 21 lipca, a w czwartym – między 31 lipca, a 8 września.

Projekty mogą realizować m. in. samorządy i ich jednostki organizacyjne, związki samorządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe. W ramach usług zdrowotnych przedsięwzięcia mogą dotyczyć m.in. długoterminowej opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, szkoleń opiekunów i ich rodzin w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi, tworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego.

Wnioskodawcy mogą też starać się o dofinansowanie usług społecznych w zakresie m.in.: profilaktyki skierowanej do dzieci i rodzin w ramach świetlic środowiskowych, działania asystenta rodziny, poradnictwo rodzin, wsparcie mieszkań chronionych i treningowych, wsparcie pieczy zastępczej, podnoszenie kwalifikacji osób świadczących usługi społeczne.

W ramach konkursów będzie można uzyskać również dofinansowanie na projekty związane z teleopieką, czyli systemem wykorzystującym nowoczesne technologie, w tym sieć komunikacyjną, pozwalające na szybką reakcję w sytuacji, gdy potrzebna jest nagła pomoc np. dla mieszkających samotnie osób starszych i niepełnosprawnych.

W kilku krajach Europy, m. in. w Szwecji, system teleopieki sprawdza się od wielu lat i jest tam wspierany z budżetu państwa. Wkrótce pilotażowy program związany z teleopieką wprowadzą Starachowice. Będzie on finansowany z budżetu samorządu. Przedsięwzięcie początkowo obejmie dziesięciu seniorów, wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wyposażeni zostaną oni w urządzenia używane w przypadku potrzeby nagłej pomocy, włączone w specjalny systemu obsługiwany całodobowo.

W tym roku miasto wyda na przedsięwzięcie ok. 12 tys. zł. W przyszłość samorząd chce aplikować o fundusze zewnętrzne na rozwój teleopieki. Szacuje się, że jedna czwarta z ok. 1,2 mln mieszkańców woj. świętokrzyskiego to osoby powyżej 60. roku życia. W regionie znajduje się wiele gmin, w których niedługo połowę mieszkańców będą stanowili seniorzy.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ